virt-v2v

『virt-v2v』を利用したXen→KVM変換手順

『virt-v2v』を利用したXen→KVM変換手順 業務でXen仮想環境からKVM仮想環境へ全面的に移行することになり、 どうしたもんかと思っていたところ『virt-v2v』というソリューションを発見!! virt-v2vを利用するとXen仮想マシンイメージをKVM仮想マシンイメー…